Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Huisregels

hv_natuur_029_8A_1.jpeg

Wij stellen uw reactie zeer op prijs, mits u zich aan onderstaande huisregels houdt:

• Indien u op onze website bezoekt of er een bericht op plaatst, gaat u automatisch akkoord met ons privacy statement, deze huisregels en de hieronder vermelde algemene gebruiksvoorwaarden.
• Het onderwerp van deze website is hinder door vliegverkeer. Berichten dienen, weliswaar in brede context, te maken hebben met dit onderwerp. Discussies die off topic zijn of er tot verworden, worden op zijn best getolereerd maar kunnen op enig moment alsnog worden gewist.
• Berichten hoeven niet noodzakelijkerwijze de mening of het standpunt PVRC/PVK/vlieghinder.nl te verkondigen, we streven naar een open en pluriforme discussie.
• Reageer inhoudelijk en op argumenten gebaseerd.
• Plaats in uw reactie geen kopie van berichten uit de media
• Reageer respectvol en met een correcte opstelling. Dus scheld bijvoorbeeld niet, speel niet op de man, voeg mede-bezoekers niets toe en gebruik niet louter hoofdletters.
• Uw berichten dienen zonder (grote) taalfouten en in algemeen beschaafd Nederlands te zijn gesteld.
• Lok niet (willens en wetens) eindeloze forumdiscussies uit door steeds weer provocerende berichten te plaatsen. Ofwel: wees geen zogenoemde 'trol'.
• Het veelvuldig en dominant aanwezig zijn vrijwel iedere discussie is niet gewenst.
• Reageer onder slechts één naam of identiteit. Ofwel: creëer geen zogenoemde 'sockpops'.
• Wij behouden ons ten allen tijde het recht toe om berichten of reacties zonder vooraankondiging of verdere discussie te wissen.
• Hoewel we niet onmiddellijk op ieder slak zout willen leggen, zal de Redactie, indien nodig geacht, (perioden van) zero tolerance toepassen.
• U wordt verzocht een geldig e-mailadres op te geven. Uw e-mailadres wordt door ons NOOIT aan derden doorgegeven en alleen gebruikt om u desgewenst te kunnen melden dat anderen op uw bericht reageerden. Incidenteel kunnen we in bijzondere situaties contact met u opnemen.
• Indien u gebruik maakt van zogenoemde 'openbare proxies' of andere vormen van anonymizers, dan loopt u het risico dat uw bericht niet kan worden geplaatst of alsnog wordt gewist.
• U hoeft ons medium, als dat naar uw mening een eenzijdig beeld schetst niet te lezen of te bekijken. U hoeft niet op deze website te komen als daar naar uw idee niet genoeg ruimte wordt gegeven aan uw mening, of als de wijze waarop u die mening kenbaar maakt blijkbaar niet op prijs wordt gesteld. U kunt van ons niet eisen dat uw protestbrief wordt gepubliceerd. U kunt niet verwachten dat wij uw persoonlijke visie als leidraad nemen voor de invulling van onze website. U kunt van ons niet eisen dat wij alles over ons heen laten komen. Laat staan dat wij deze website volgens uw persoonlijke regels (niet) modereren.
• Eist u 'vrijheid van meningsuiting'? Dat kan, maar deze website is geen openbare ruimte, dit is een private ruimte waar u te gast bent. Er gelden huisregels waar u zich aan moet houden. U bent vanzelfsprekend vrij om elders op het internet een eigen weblog te beginnen.
• Indien wij dat noodzakelijk achten kunnen wij u verbannen van onze website. Het bewust omzeilen van deze verbanning door bijvoorbeeld het aannemen van een andere identiteit of anderszins is in beginsel strafbaar.
• Tot slot: Deze huisregels zijn opgesteld in de geest van wat bijvoorbeeld de pioniers van GeenStijl aan regels hanteren, lees in het bijzonder ook de slotbepaling: "De huisregels kunnen op ieder moment naar goeddunken van de Redactie ter plekke aangepast worden. Beroepen op de regels is derhalve zinloos, wij hebben altijd gelijk."

Privacy en Cookies
• Van iedere reactie worden bewaard: het IP-adres, het e-mail adres, de naam waaronder de reactie werd geplaatst en het tijdstip van plaatsen.
• We maken gebruik van Google Analytics.
• Onze website maakt gebruik van cookies.

Algemene gebruiksvoorwaarden vlieghinder.nl
De verwerking van de gegevens op www.vlieghinder.nl en de totstandkoming van vlieghinder.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Vlieghinder.nl, noch haar informatieverstrekkers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op vlieghinder.nl is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via vlieghinder.nl aangeboden informatie.
De informatie op deze website is tot stand gekomen door het raadplegen van veel instanties en waar mogelijk door toetsing door externe deskundigen. De informatie wordt ook verkregen uit eigen nieuwsgaring en ervaringen van leden.
Wij garanderen niet de continuïteit van deze website of enige webpagina of gedeelte daarvan.

Overname voor zakelijke of commerciële doeleinden
Voor zakelijke of commerciële doeleinden is het niet toegestaan informatie van Platform Vlieghinder Kennemerland (vlieghinder.nl) over te nemen zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging Platform Vlieghinder Kennemerland . Zie de contactpagina voor de adresgegevens.

Overname voor journalistieke doeleinden of niet-zakelijk doeleinden
Het overnemen van een deel van de redactionele inhoud van deze website in een journalistiek artikel van maximaal 500 woorden is toegestaan onder bronvermelding, welke als volgt dient te worden geformuleerd:
"Bron: Platform Vlieghinder Kennemerland www.vlieghinder.nl"
PVRC (PVK) dient een afschrift van deze publicatie te ontvangen. Zie de contactpagina voor de adresgegevens.
Bij overname van informatie van deze website in grotere artikelen dient vooraf overleg te worden gepleegd. Zie de contactpagina voor de adresgegevens.
Het is niet toegestaan gedeelten van teksten uit hun context te trekken.
Het logo en andere grafische afbeeldingen zijn expliciet copyright PVRC/PVK/vlieghinder.nl. Deze afbeeldingen mogen slechts gebruikt worden in de context van PVRC/PVK/vlieghinder.nl, bijvoorbeeld als grafische ondersteuning van een hyperlink naar deze website.

Disclaimer
Wij menen te handelen volgens de geest van artikel 15 van de auteurswet. Wij zijn blij dat veel media ons initiatief billijken en ons de mogelijkheid geven om deze unieke en selectieve lijst van vlieghinder-gerelateerd nieuws zonder winstoogmerk op onze website te publiceren. U kunt vanzelfsprekend conform artikel 25 van de auteurswet als rechthebbende een verwijderingsverzoek indienen door contact op te nemen met de Vereniging Platform Regio Vlieghinder Castricum, ook bekend als Platform Vlieghinder Kennemerland, onder vermelding van de te verwijderen inhoud. Zie de contactpagina voor de adresgegevens.

De inhoud van berichten, reacties of mededelingen van bezoekers van deze website valt uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van www.vlieghinder.nl en/of PVRC/PVK. Informatie buiten deze website waarheen direct of indirect via een weblink of als 'embedded content' wordt verwezen valt eveneens uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van vlieghinder.nl en/of PVRC/PVK.

Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd op andere wijze door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Wij behoudt ons het recht voor om de disclaimer en onze huisregels op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer alstublieft regelmatig deze webpagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van vlieghinder.nl stemt u in met deze algemene gebruiksvoorwaarden.